Telefon: 0259 422 423

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE - DATE PERSONALE

 

 1. Informații generale

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale  Alverosal S.R.L., Jud. Bihor, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.alverosal.ro .

 

Definiții:

 • Date cu caracter personal  înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare.
 • Prelucrareînseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate
 • Restricționarea prelucrăriiînseamnă marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.
 • Destinatarînseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.
 • Consimțământal persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

II.1. Dacă sunteți client al site-ului www.alverosal.ro, Alverosal S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după cum urmează: nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare. Toate datele cu caracter personal pe care le procesăm provin direct de la dvs.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda (plasarea comenzii unui produs disponibil pe site fiind posibilă şi fără a vă crea cont) se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de www.alverosal.ro  .

II.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, Alverosal S.R.L  nu va colecta si prelucra date cu caracter personal despre dumneavoastra.

 

 

 • Scopurile și temeiurile de prelucrării
 1. Alverosal S.R.L  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal

- pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Alverosal S.R.L, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate dacă este cazul . Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul la distanță încheiat între dumneavoastră și Alverosal S.R.L, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor [aici va fi linkul catre termenii si conditii]. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Alverosal S.R.L

- pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Alverosal S.R.L în contextul serviciilor

prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscal

Pentru activităţile de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Alverosal S.R.L, prin intermediul site-ului, prelucrarea datelor dumneavoastră va avea la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului sau ulterior creării contului.  Vă veți putea retrage oricând consimțământul dat.

De asemenea, prelucrarea datelor dumneavoastră pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe site are la bază interesul legitim al societății  de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

 

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

 

Ca principiu, Alverosal S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina S.C Alverosal S.R.L (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite sau 3 ani ca termen pentru revendicarea oricărui drept de creanță).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Alverosal S.R.L va interpreta această acțiune ca opțiune a dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai sus, printr-o cerere scrisă. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Alverosal S.R.L poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Alverosal S.R.L în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu furnizori de servicii de contabilitate și salarizare) ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

- pentru administrarea site-ului;

- în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către  Alverosal S.R.L prin intermediul site-ului;

-  pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

- pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

-    pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

 

 • Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate către Alverosal S.R.L vor fi transferate în afara României către Cehia, întrucât serverul de email al societății  este stabilit în această țară, aici fiind stabilit și sediul operatorului asociat.  Pentru a fi protejate datele dumneavoastră am implementat măsuri tehnice și organizatorice privind respectarea GDPR.

 

 • Drepturile de care beneficiați

 

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul site-ului, 
 • dreptul de accesla datele dumneavoastră personale, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.
 • dreptul de rectificarea datelor dumneavoastră personale, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul site-ului  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete.
 • dreptul la ștergereadatelor dumneavoastră personale, când acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate illegal, în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
 • dreptul de restricționare a prelucrării datelordumneavoastră personale în următoarele cazuri: când persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor, când prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelordumneavoastră personale în următoarele cazuri: dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către dețintorul site-ului  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelordumneavoastră personale. Vă puteți exercita drepturile menționate anterior dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă puteți adresa în scris printr-o solicitare scrisă trimisă la adresa sediului sau la adresa de email: ibolya@alverosal.ro, dpo@nstore.ro cu o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați.

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE - DATE PERSONALE

 

 1. Informații generale

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale  Alverosal S.R.L., Jud. Bihor, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.alverosal.ro .

 

Definiții:

 • Date cu caracter personal  înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare.
 • Prelucrareînseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate
 • Restricționarea prelucrăriiînseamnă marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.
 • Destinatarînseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.
 • Consimțământal persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

II.1. Dacă sunteți client al site-ului www.alverosal.ro, Alverosal S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după cum urmează: nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare. Toate datele cu caracter personal pe care le procesăm provin direct de la dvs.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda (plasarea comenzii unui produs disponibil pe site fiind posibilă şi fără a vă crea cont) se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de www.alverosal.ro  .

II.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, Alverosal S.R.L  nu va colecta si prelucra date cu caracter personal despre dumneavoastra.

 

 

 • Scopurile și temeiurile de prelucrării
 1. Alverosal S.R.L  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal

- pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Alverosal S.R.L, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate dacă este cazul . Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul la distanță încheiat între dumneavoastră și Alverosal S.R.L, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor [aici va fi linkul catre termenii si conditii]. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Alverosal S.R.L

- pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Alverosal S.R.L în contextul serviciilor

prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscal

Pentru activităţile de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Alverosal S.R.L, prin intermediul site-ului, prelucrarea datelor dumneavoastră va avea la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului sau ulterior creării contului.  Vă veți putea retrage oricând consimțământul dat.

De asemenea, prelucrarea datelor dumneavoastră pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe site are la bază interesul legitim al societății  de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

 

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

 

Ca principiu, Alverosal S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina S.C Alverosal S.R.L (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite sau 3 ani ca termen pentru revendicarea oricărui drept de creanță).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Alverosal S.R.L va interpreta această acțiune ca opțiune a dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai sus, printr-o cerere scrisă. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Alverosal S.R.L poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Alverosal S.R.L în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu furnizori de servicii de contabilitate și salarizare) ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

- pentru administrarea site-ului;

- în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către  Alverosal S.R.L prin intermediul site-ului;

-  pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

- pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

-    pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

 

 • Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate către Alverosal S.R.L vor fi transferate în afara României către Cehia, întrucât serverul de email al societății  este stabilit în această țară, aici fiind stabilit și sediul operatorului asociat.  Pentru a fi protejate datele dumneavoastră am implementat măsuri tehnice și organizatorice privind respectarea GDPR.

 

 • Drepturile de care beneficiați

 

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul site-ului, 
 • dreptul de accesla datele dumneavoastră personale, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.
 • dreptul de rectificarea datelor dumneavoastră personale, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul site-ului  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete.
 • dreptul la ștergereadatelor dumneavoastră personale, când acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate illegal, în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
 • dreptul de restricționare a prelucrării datelordumneavoastră personale în următoarele cazuri: când persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor, când prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelordumneavoastră personale în următoarele cazuri: dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către dețintorul site-ului  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelordumneavoastră personale. Vă puteți exercita drepturile menționate anterior dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă puteți adresa în scris printr-o solicitare scrisă trimisă la adresa sediului sau la adresa de email: ibolya@alverosal.ro, dpo@nstore.ro cu o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați.